Fhv rådmann

spesialrådgiver

Karasjok komm.

J T Nedrejord

MOBBER

NYTT


Fhv ordfører

i Karasjok

kommune

Kjell H Sæther

MOBBER


Fhv sosialsjef

Nå rådgiver

Karasjok komm.

Ante Javo

MOBBER

Ukulturen i Karasjok kommune
- der Fylkesmannen eller annen overordnet myndighet nå må rydde opp -
Derfor er alle Stortingsrepresentanter og Fylkesmannen tilskrevet
Les ‘100 Ytringer om kommuneledelsen’ her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/100%20Ytringer%20om%20kommuneledelsen.pdf
I Norge har vi alle samme grunnleggende plikter
Med pliktene følger også like rettigheter - hvis vi ikke har forbrutt oss
Undertegnedes oppdragelse bygger på at alle er likeverdige - uavhengig av opprinnelse, tilhørighet, rase, 
hudfarge, utseende, legning, status mm - og skal behandles likt og med respekt
Bare på dette grunnlaget kan det bygges et godt og harmonisk samfunn - for fremtiden 
'SLIK VIL VI HA DET I LANDET VÅRT'
Når myndighetspersoner og leger - betrodde stats- og kommuneansatte truer, mobber, trakasserer, ærekrenker, forskjellbehandler m.m og bedriver samordnet / organisert personforfølging 
blir overgrepene vurdert som særdeles alvorlige 
'SLIKT SKAL VI IKKE HA I LANDET VÅRT'
og
de burde vært anmeldt - kollektivt - for ovennevnte forhold 
(da hadde nok samtlige måttet fratre sine stillinger - på et tidligere tidspunkt)
Å gi slik ukultur anledning til fortsatt grobunn er ensbetydende med å overføre samme uskikker til neste generasjoner
- og det er ansvarsløst
Det er undertegnedes overbevisning og motiv for sterkt engasjement
fra første stund - mot mobbing fra og for opprydding i kommuneadministrasjonen
Det er tungt og trist å grave seg inn i en slik negativ sak - men maktpåliggende
Vennligst ikke tvil på sannhetsgehalten i 'Tilleggsinformasjon til Stortingsrepresentantene' - her
er pinlig korrekt gjengitt - spesielt med tanke på eventuell rettssak
Man skal ikke la seg presse til taushet og tie med sannheten selv om det kommer utilslørte trusler om injuriesøksmål 
Dokumentasjon er tatt vare på i form av brev - protokoller - vaktjournal - anmeldelser - avisutklipp - m.m
for én dag - om nødvendig - å underbygge påstandene"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Tilleggsinformasjon%2025-06-09.pdf
✓ RÅDMANNEN (fhv) - nå rådgiver i kommunen - truer, korrumperer og sjikanerer 
✓ KOMMUNELEGEN (fhv) - nå lege i kommunen - truer, korrumperer og sjikanerer 
✓ SOSIALSJEFEN (fhv) - nå rådgiver i kommunen - beskyldninger av groveste slag og korrumperer 
✓ SAMETINGSREPRESENTANTEN (fhv) - fremfører grove beskyldninger og korrumperer 
✓ DISPONENTEN (fhv) i Statens Trelastbruk - lar seg korrumpere
✓ NÆRINGSJEFEN (fhv) - bruker vold
✓ DISPONENTEN (fhv) i Karasjok Produkter - truer
✓ ORDFØREREN - fronter nevnte medlemmer i flokken og forsvarer dem ved bevisst 
å spre usannheter om enkeltpersoner til pressen på landsbasis 
                          
I Karasjok settes mobbing i system - av kommuneadministrasjonen 
Du kan lese mer utfyllende om personene og eksemplene under
'Tilleggsinformasjon til Stortingsreprentantene' her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Tilleggsinformasjon%2025-06-09_1.pdf
Dette er 'ULVEFLOKKEN' i Karasjok
KAMERADERIGJENGEN - SJEFSMOBBERNE
Alle fra 'i går' og noen av de samme fra 'i dag'. Hver av disse står bak én eller flere former for alvorlig mobbing
At noen av dem fortsatt er og kan praktisere i kommunale/statlige stillinger er stor skam !'De er skampletter
i landet vårt - og tarvelige representanter for det samiske folket. Det forbauser ikke om det nå kommer nye trusler og svertekampanjer fra flokken og/eller at de - urettmessig - vil prøve å renvaske seg og belaste rettsapparatet vårt med hjelp fra advokater - kanskje betalt med statens / kommunens / våre penger
De vil sikkert gjøre sitt ytterste for å få stengt denne nettsiden
men med tiltro til aktuell myndighet om at den setter seg grundig inn i innholdet
får vi håpe at mobberne ikke lykkes med det
(..... og ikke uventet kom nylig nye personangrep fra SJEFSMOBBERNE - se nedenfor under 'PS')"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Tilleggsinformasjon%2025-06-09_2.pdf
'PS'
.... ikke uventet kom mobbegjengen på banen under NRK/Sapmi's blogg
godt samordnet - som tidligere og i velkjent stil - men feigt skjult under signaturene
'GJEST' - 'JE' - 'JOH' - 'NILS' - 'RAB' - 'ROFFE' = 6 av 8 fra galleriet
 i febrilske og klønete forsøk på å ta fokuset bort fra seg - som mobbere
Når de forstår de er avslørt bak disse signaturene bytter de til
'innbygger' - 'juhan' - 'klemet' - 'ks' - 'nillas' - 'pk' = 6 av 8 fra galleriet
og fortsetter sine personangrep - mobbegjengen står fremdeles skulder ved skulder - men avkledd

Den oppfordres igjen til å tilbakevise hendelsene beskrevet under 'Tilleggsinformasjon til Stortingsrepresentantene' ved å la seg intervjue med de navngitte eksempler derfra som overskrift
eller gå til injuriesøksmål mot undertegnede. Interessant skal det bli å høre hva de har å si når 'de møter
seg selv i døra' og hvordan de vil prøve å vri seg unna slik gemén oppførsel

Les '100 Ytringer om Kommuneledelsen i Karasjok' - her. Dette er tungt skyts - og klar tale fra folket i Karasjok
Ytringer som viser mange triste erfaringer med den gjengen og metodene deres 
Dette kan umulig Fylkesmannen og Rådmannen overse. Verd å merke seg er at det er vanskelig å finne ovennevnte 6 + 6 signaturer i de ca 300 blogginnleggene på NRK/SAMI om og mot mobbingen i Karasjok
- som kan leses her
Nei - det er ikke merkelig, men avslørende
✓ siden nettopp disse 6 representerer den voksne mobbekulturen i kommunen !       
Derfor - er det heller ikke underlig 
✓ at det er svært få blogginnlegg med støtteerklæringer til disse 6             
✓ at bare disse 6 har reagert negativt på undertegnedes avis- og blogginnlegg
(som igjen avslører at de fremdeles vil praktisere samme mobbemetoder)
✓ at svært mange, derimot, har uttalt seg kritisk til kommuneadministrasjonen
at ingen som har mottatt informasjon - i Karasjok - om denne nettsiden har
kommet med negativ tilbakemelding / ønske om å bli tatt av adresselisten
(bortsett fra 1 person - 06.11.09 - med nært forhold til kommuneledelsen)"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Tilleggsinformasjon%2025-06-09_3.pdf

Foto av Johannes Mattis Anti (fhv næringssjef)  savnes - og da blir det 8

Dette er kommunen der en ulveflokk får herje fritt
Vel organisert angriper den bygdas befolkning
- uten at myndighetene foretar seg noe' "VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Tilleggsinformasjon%2025-06-09_4.pdf
'Det kan ikke være sant sier du - som ikke kjenner Karasjok
- men følgende eksempler her er faktiske hendelser'"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Tilleggsinformasjon%2025-06-09_5.pdf
Karasjok er et samfunn tynget av mobbing
Se '300 Blogginnlegg om Mobbingen i Karasjok' her
og
Amund Peder Teigmo's innlegg i Sagat her
 
Det hjelper lite å arbeide for holdningsendringer på grassrota
- MOT MOBBING -
når det øvre sjiktet i kommunen - de alvorligste mobberne 10-år etter 10-år - er de dårligste rollemodellene
hvis da overordnet myndighet og / eller politiske partier ikke setter på dagsorden
' FULL RENOVERING AV KARASJOKS ADMINISTRASJON ' "VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Utdrag%20av%20kommentarer%20pr%2012-07-09%20.pdf
MOBBING - herhttp://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing
NEPOTISME - herhttp://no.wikipedia.org/wiki/Nepotisme
LEGEMSFORNÆRM - herhttp://no.wikipedia.org/wiki/Legemsforn%C3%A6rmelse
ETIKK - herhttp://www.folkevalgt.no/folkevalgt/tema/etikk
ETIKK - herhttp://no.wikipedia.org/wiki/Etikk
MAKTMISBRUK - herhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Maktmissbruk
KORRUPSJON - herhttp://no.wikipedia.org/wiki/Korrupsjon

Definisjoner

FORSEELSER - herhttp://www.handboka.no/Vgs/Lover/Straffelov/stra33.htm
FORBRYTELSER - herhttp://www.handboka.no/Vgs/Lover/Straffelov/stra11.htm
TRAKASSERING - herhttp://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/nl-20050603-033.html&emne=trakassering&#5
DISKRIMINERING - herhttp://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/nl-20050603-033.html&emne=trakassering&#4
ÆREKRENKELSER - herhttp://www.handboka.no/Vgs/Lover/Straffelov/stra23.htm
FALSK FORKLARING - herhttp://www.handboka.no/Vgs/Lover/Straffelov/stra15.htm
KOMMUNELOVEN - herhttp://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-012.html#60b
KOMMUNELOVEN - herhttp://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html
NORGES LOVER - herhttp://www.norgeslover.no/
Lovbrudd av
nevnte Mobbere
Leses på bakgrunn av 'Tilleggsinformasjon til
Stortingsrepresentantene'
her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Tilleggsinformasjon%2025-06-09_7.pdf

KJELL H SÆTHER

eksempel 1http://www.handboka.no/Vgs/Lover/Straffelov/stra23.htm
eksempel 2http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/nl-20050603-033.html&emne=trakassering&#4

JAN T NEDREJORD

eksempel 1http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/nl-20050603-033.html&emne=trakassering&#4
eksempel 2http://www.handboka.no/Vgs/Lover/Straffelov/stra33.htm

KNUT JOHNSEN

eksempel 1http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/nl-20050603-033.html&emne=trakassering&#4
 eksempel 2http://www.handboka.no/Vgs/Lover/Straffelov/stra33.htm

ANTE JAVO

 eksempel 1http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/nl-20050603-033.html&emne=trakassering&#4
 eksempel 2http://www.handboka.no/Vgs/Lover/Straffelov/stra33.htm

JOHN H EIRA

 eksempel 1http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/nl-20050603-033.html&emne=trakassering&#4
 eksempel 2http://www.handboka.no/Vgs/Lover/Straffelov/stra33.htm

ARNE HANSEN

 eksempel 1http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/nl-20050603-033.html&emne=trakassering&#4
TRAKASSERING - herhttp://no.wikipedia.org/wiki/Trakassering
'Brev til våre
Stortingsrepresentanter'
kan leses her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Ukulturen%20i%20Karasjok%20kommune.pdf
Amund Peder Teigmo's
innlegg i Sagat 15-08-09
kan leses her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/APTeigmo%27s%20innlegg%20i%20Sagat.pdf
Mobbingen - artikkel 1http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6316202
Mobbingen - artikkel 2http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6315854
Mobbingen - artikkel 3http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6599877
Mobbingen - artikkel 4http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6607132
Mobbingen - artikkel 5http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6638352
Mobbingen - artikkel 6http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6639123
Helsetjenesten - artikkel 1http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6712150
Helsetjenesten - artikkel 2http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6714138
Helsetjenesten - artikkel 3http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6715720
Pressereglene - artikkel 1http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6805027
Pressereglene - artikkel 2http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6808632
Undertegnede har henstillet til rådmann Hilda Vuolab å instruere sine medarbeidere
om å benytte fullt navn i sine blogginnlegg 
Samtidig har han foreslått for NRK/Sami at hver enkelt skriver
bør registrere seg med fullt navn, og tildeles et passord
Les mer herhttp://www.bjornhansen.com/www/%22VELKOMMEN%22_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Skriv%20under%20med%20fullt%20navn.pdf
Pressereglene - artikkel 3http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6809514
"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/100%20Ytringer%20om%20kommuneledelsen_1.pdf
Epost til Vuolab og NRK
om bruk av fullt navn
kan leses her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Skriv%20under%20med%20fullt%20navn.pdf
Mobbingen - artikkel 7http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6737146
Mobbingen - artikkel 8http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6738234
Mobbingen - artikkel 9http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6827108
Helsetjenesten - artikkel 4http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.6719845

Når kommuneledelsen ligger langt i bakkant av å ha nødvendig kontroll - og vet at skjelletter vil fortsette å ramle ut av skapene - fremmer den slike håpløse og korttenkte forslag som Pressereglene

Når kommuneledelsen ikke en gang evner å planlegge i takt med befolknings-

og aldersutviklingen i kommunen og å avsette sikkerhetsmarginer

for sykehjemsplasser blir situasjonen slik den beskrives i artiklene under

Hver gang ordfører Kjell H Sæther konfronteres med slike problemer

er han like overrasket - og det bør være verd å merke seg

Født - og ordfører i Karasjok i mer enn 20 år sover han seg gjennom periodene

Visjoner og dynamisk ledelse er han blottet for - han ligger nesten alltid etter utviklingen Trist !

Les Helsetjenesten 5 (Sagat) og 6 (NRK) - under - som er tilfelle nr 3 og 4 siste ca 12 måneder


Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Les her om
'OPPLÆRINGSPROGRAM
FOR MEDARBEIDERE'
der det bl.a vektlegges at MEDARBEIDEREN 
har HØY ETISK standard
bruker sine ressurser TIL BESTE FOR
INNBYGGERNEhttp://www.ks.no/medarbeiderskap


GLEFSENDE VAKTBIKKJE
eller
LOGRENDE LOKALPATRIOT'"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Lokalavisa.pdf
Helsetjenesten - artikkel 5"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Uverdig%20behandling%20av%20eldre.jpg
 Mobbingen - artikkel 10"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Dystre%20mobbetall%20holdt%20skjult.jpg
Helsetjenesten - artikkel 6http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7009821
KARASJOK SKOLE
MOBBING
LÆREROVERGREP
VOLD
Avisa SAGAT
kan leses her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Karasjok-skole.jpg

er kommunen med ansatte ČSV-ere og AP-ere

og andre

som ikke vil følge ‘etiske normer‘ og vise ‘folkelig oppførsel

   Vil du høre passende musikk mens du leser ? - klikk her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Hvordan%20i%20helvete%20fikk......mp3


Fhv Sametings representant

fra Karasjok

John H Eira

MOBBER


Fhv disponent

Statens Trelast

fra Karasjok

Arne Hansen

MOBBER

"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Utdrag%20av%20kommentarer%20om%20mobbing%20pr%2020-08-09%20.pdf
"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Utdrag%20av%20kommentarer%20om%20mobbing%20pr%2020-08-09%20_1.pdf
"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/APTeigmo%27s%20innlegg%20i%20Sagat_1.pdf


Fhv kommunelege

Karasjok komm.

Knut Johnsen

MOBBER

«SAME MOT IKKE-SAME»
kan leses her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/SAME%20MOT%20IKKE%20SAME%20%E2%80%93%20fra%20min%20synsvinkel.pdf


Fhv disponent

Karasjokprod

fra Karasjok

Per Ove Biti

MOBBER

NEI TIL
« SAMELAND «NEI_TIL_SAMELAND_2_2.html
Kjell H Sæther i intervju med Avisa Sagat 27.09.2011 
  «Jeg angrer ingen ting» - klikk her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/%22Jeg%20angrer%20ingen%20ting%22.png
  Karasjok v/Kjell H Sæther på sparebluss
1996 - klikk her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Karasjok%20pa%CC%8A%20sparebluss%201996.jpg
HUMOR_10.html
ALVOR_4.html
VISDOMSORD_1.html
BILDER.html
VAPEN_%26_SKYTING.html
SELGES_0.html
VELKOMMEN.html
SVERIGE.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=1031153884
mailto:post@bjornhansen.com?subject=e-postemne
http://www.bjornhansen.info/PRIVAT_EIENDOM_I_KARASJOK.html
DIVERSE.html
Lenker.html
Hansen's innlegg i
FD og SAGAT
kan leses her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Sagat%2013-06-09.pdf
'Tilleggsinformasjon til
Stortingsrepresentantene'
kan leses her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Tilleggsinformasjon%2025-06-09_8.pdf
'300 Blogginnlegg om
Mobbing i Karasjok'
kan leses her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/Utdrag%20av%20kommentarer%20om%20mobbing%20pr%2020-08-09%20_2.pdf
'100 Blogg-ytringer om
Kommuneledelsen'
kan leses her"VELKOMMEN"_TIL_KARASJOK_5_2_2_files/100%20Ytringer%20om%20kommuneledelsen_2.pdf

Følgende personer bør fjernes fra sine stillinger

for å få ryddet opp i et usunt og udugelig miljø

Det bør Fylkesmannen - og det kan stemmeberettigede i Karasjok - sørge for

Det holder ikke at de legger seg flate for kritikken

- de har visst bedre i mange år

(Undertegnede har verken politisk eller annen agenda - enn å få ryddet opp i en alvorlig ukultur)

Hendelsene beskrevet på denne siden er fra perioden1987 til 2009
Senere historier om Karasjok og administrasjonen - herhttp://www.facebook.com/media/set/?set=a.2491124550727.2123688.1031153884&type=3
«VELKOMMEN» TIL KARASJOK
SAMME_SKIT_NYTT.html